Verkoop Voorwaarden

 1. Over deze algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden betekenen de woorden "wij" en "ons" Connecting Media, en "u" betekent u als klant. In deze algemene voorwaarden zijn bepaalde woorden die beginnen met een hoofdletter gedefinieerde termen. Voor uw gemak zijn deze gedefinieerde termen opgenomen in een lijst aan het eind van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden vormen samen met uw Orderbevestiging de Overeenkomst tot het leveren van Producten. Op deze Overeenkomst zijn geen andere voorwaarden van toepassing. Van de Overeenkomst kan slechts worden afgeweken indien wij hiermee schriftelijk of per email instemmen.

 1. Het plaatsen van uw Bestelling

2.1 Om een Bestelling te kunnen plaatsen, moet u 18 jaar of ouder zijn en dient u bereikbaar te zijn via een niet-mobiel telefoonnummer.

2.2 U kunt een Bestelling plaatsen door:

2.2.1 Nadat u uw persoonlijke account is gemaakt of hierin hebt ingelogd het Bestelformulier op de Connecting Media StreamStore in te vullen en vervolgens op de knop met de tekst "submit order" te drukken;

2.2.2 ons te bellen op het telefoonnummer 035-57726832. Deze telefoonnummers zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur.

Wij accepteren geen Bestellingen die op een andere wijze zijn geplaatst dan zoals hierboven omschreven.

2.3 Op het moment dat u een Bestelling heeft geplaatst, geven wij u een Web Bestelnummer. Wij doen dit via een E-mail, tenzij u uw Bestelling per telefoon heeft geplaatst. In dat geval geven wij u uw Web Bestelnummer direct per telefoon.

2.4 Door een Bestelling te plaatsen, doet u ons een aanbod de Producten die u heeft geselecteerd onder deze Voorwaarden te kopen. Wij behouden ons het recht voor dit aanbod niet te accepteren.

2.5 Indien wij uw Bestelling accepteren, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door u een Orderbevestiging te sturen. Wij sturen u deze Orderbevestiging per email. De Orderbevestiging is bindend vanaf het moment dat deze verzonden wordt. Indien wij uw Bestelling niet kunnen accepteren, zullen wij trachten contact met u op te nemen per email, telefoon of post.

2.6 Hoewel wij ons tot het uiterste inspannen om u de Producten te leveren die op de Orderbevestiging vermeld staan, kan het voorkomen dat wij deze Producten niet kunnen leveren omdat deze Producten bijvoorbeeld niet meer geproduceerd worden of omdat wij niet in staat zijn noodzakelijke onderdelen te verkrijgen. In dergelijke gevallen zullen wij contact met u opnemen om u op de hoogte te stellen, en kunnen wij u alternatieve Producten voorstellen die u mogelijk wilt kopen. Indien u niet akkoord gaat met onze voorstellen, zullen wij uw bestelling voor de Producten die wij niet kunnen leveren annuleren, en u het geld terugbetalen dat u mogelijk aan ons betaald heeft met betrekking tot die Producten. De terugbetaling van dit geld is de maximale omvang van onze aansprakelijkheid tegenover u indien wij de door u bestelde Producten niet kunnen leveren.

2.7 De informatie in onze reclame, brochures, andere geschreven materialen, op onze websites of die u verstrekt wordt door onze agenten of medewerkers is aan te merken als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. In geen geval kan men deze informatie beschouwen als een aanbod van ons tot het leveren van Producten.

 1. Levering van uw Producten

Wij leveren u de Producten die zijn aangegeven op uw Orderbevestiging. Op die levering zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

 1. Prijzen

4.1 De prijs van de Producten is aangegeven op de Factuur.

4.2 U dient tevens de BTW, tegen het tarief zoals gespecificeerd op uw Factuur, te voldoen. Op de ConnectingMedia Website kunnen geen intracommunautaire aankopen worden gedaan.

4.3 Indien van toepassing bent u voorts leveringskosten, zoals aangegeven op de Factuur, verschuldigd.

 1. Het betalen van uw Producten

5.1 U kunt uw Producten kontant betalen aan de vervoerder welke het door u bestelde product op de door u aangegeven lokatie afleverd.

5.2 U dient te betalen in de valuta die is aangegeven op de Factuur.

5.4 Indien u per cheque, bank- of giro-overschrijving betaalt, zenden wij u een betalingsverzoek (factuur) en zullen uw Producten geproduceerd en geleverd worden, en Diensten verleend worden nadat uw betaling ontvangen is. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van uw Bestelling betaling in overgeschreven gelden hebben ontvangen, wordt uw Bestelling geannuleerd. U dient ons een verzoek per E-mail toe te zenden als u per cheque, bank- of giro-overschrijving wilt betalen.

5.5 Wij zenden u een betalingsverzoek en de Factuur tegelijk met de Producten naar het adres dat is aangegeven op uw Orderbevestiging. Indien u een emailadres heeft aangegeven op uw Bestelformulier, kunnen wij de documenten echter ook alleen per email zenden.

 1. Levering van uw Producten

6.1 Wij leveren geen Producten waarvoor betaald is per creditcard buiten Nederland. Producten waarvoor betaald is op een andere wijze van betaling, als getoond in het gedeelte inzake betalingen op de Connecting Media Web Onlineshop, worden niet geleverd naar enig land buiten het Gebied.

6.2 Wij zullen ons in redelijkheid inspannen om uw Producten binnen 14 dagen na de datum van uitgifte van de Orderbevestiging te leveren. Geschatte productietijden van Producten die op het moment van plaatsing van een Bestelling worden gegeven, zijn slechts schattingen en hoeven niet gelijk te zijn aan de daadwerkelijke leveringstijden. Indien u meerdere Producten tegelijkertijd besteld heeft, is het mogelijk dat wij deze Producten op verschillende dagen leveren. U hebt het recht om uw Bestelling te allen tijde vóór de levering van het bestelde Product te annuleren door ons te bellen op de lokale nummers en uw Web Bestelnummer door te geven. Zodra een leveringstijd voor Diensten overeengekomen is, dient u zich hieraan te houden. Indien u de afspraak mist of niet beschikt over de noodzakelijke infrastructuur, terwijl u verklaard hebt hierover te beschikken op het moment dat de afspraak gemaakt werd, zijn wij verder niet verplicht de door u gekochte Diensten te verlenen.

6.4 De eigendom van en het risico van verlies met betrekking tot uw Producten gaan op u over op het moment dat de Producten worden geleverd.

6.5 Op het moment van levering van de Producten aan onze expediteur sturen wij u per email een bevestiging van verzending, op voorwaarde dat u een emailadres hebt aangegeven op het Bestelformulier.

 1. Uw recht om uw Producten terug te zenden

7.1 Indien u niet tevreden bent met enig Product of met de voorwaarden van enig recht op Diensten dat u bij ons heeft gekocht, heeft u het recht het Product aan ons te retourneren of het recht Diensten te annuleren en de koopprijs van het Product aan u of het recht op Diensten terug te ontvangen, mits u binnen 7 Werkdagen na de levering van het Product of binnen 7 Werkdagen na uw aankoop van het recht op Diensten contact met ons opneemt. U mag echter geen Product aan ons retourneren en terugbetaling eisen indien het betreffende Product Software is die door ons aan u nieuw en verzegeld geleverd is, waarvan u het zegel heeft verbroken. U krijgt geen geld terug van de aankoopprijs van een recht op een Dienst indien u begonnen bent gebruik te maken van deze Dienst.

7.2 Om een Product of recht op een Dienst waar u niet tevreden over bent terug te sturen, dient u telefonisch contact met ons op te nemen op nummer 035-7726832 of 0570-590171 van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur om een afspraak te maken over de retournering. U dient de Producten in de originele verpakking en onbeschadigd te retourneren. U dient op het moment van afhalen een getekende kopie van de leveringspapieren van de vervoerder te krijgen en deze te bewaren.

7.3 Mits de Producten onbeschadigd aan ons geretourneerd worden, zullen wij de prijs vergoeden die u heeft betaald voor de geretourneerde Producten.

 1. Software

8.1 Alle Software wordt in licentie gegeven onder de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de toepasselijke licentieovereenkomsten. Deze licentieovereenkomsten worden verzonden samen met de Software.

8.2 U draagt de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle gebundelde Software of Producten die u besteld heeft geschikt zijn voor uw behoeften, en compatibel zijn met uw bestaande systemen en praktijk.

 1. Telefonische Ondersteuning

9.1 Tenzij anders bepaald op de Connecting Media StreamStore op het moment dat u uw Bestelling plaatst, bieden wij u zonder extra kosten een telefonische hulpdienst voor Hardware, volgens onderstaande definitie, (en gebundelde Software van het merk Apple) die u koopt van de Connecting Media StreamStore. Deze dienst is beschikbaar gedurende één jaar vanaf de datum van aankoop (dit is de datum die op uw Factuur is vermeld).

9.2 De telefonische hulpdienst bestaat uit telefonisch advies en begeleiding bij opstart- en installatieproblemen en daarmee verbonden gebruikersproblemen.

9.3 De telefonische hulpdienst is bereikbaar tussen 13.30 en 16.30 uur op Werkdagen. Het telefoonnummer van deze telefonische hulpdienst is telefoonnummer 035-57726832 of 0570-590171. De kosten van telefoongesprekken die u naar ons doet komen, zijn voor uw rekening, volgens uw nationale tarief.

9.4 Wij proberen uw probleem direct als u belt op te lossen. Wij kunnen echter niet garanderen dat al uw problemen worden opgelost. Het kan voorkomen dat wij u op een later tijdstip terug moeten bellen met een voorstel voor een oplossing

 1. Eén jaar Garantie

Wij geven op alle Hardware een garantie tegen materiaal- en fabricagefouten gedurende één jaar vanaf de aankoopdatum (de datum van uw Factuur). Indien wij op basis van deze garantie Hardware repareren of vervangen, geldt de garantie op deze gerepareerde of vervangen Hardware voor de resterende periode van de termijn van één jaar, dan wel 90 dagen vanaf de datum van reparatie/vervanging. Indien Hardware een gebrek vertoont, zullen wij alle benodigde onderdelen en arbeid leveren om de Hardware te repareren tot correcte functionaliteit op de voorwaarden zoals bepaald in deze garantie.

10.1 Uitsluitend Hardware

Deze garantie is uitsluitend van toepassing op uw Hardware (volgens onderstaande definitie); zij is niet van toepassing op Software, Diensten of andere Producten. Voor de garanties die van toepassing zijn op uw Software dient u de desbetreffende softwarelicenties te raadplegen.

10.2 Garantie-service

Connecting Media zal alle onderhoud en reparaties uitvoeren en alle onderdelen en noodzakelijke arbeid leveren om de correcte functionaliteit van defecte Hardware te herstellen. Wij kunnen, naar eigen inzicht, Hardware of onderdelen van Hardware vervangen en kunnen gebruikte onderdelen of modules aanwenden bij het uitvoeren van deze service. Vervangende onderdelen worden uw eigendom en vervangen onderdelen worden eigendom van Connecting Media.

Wij kunnen u geen vervangende Hardware leveren tijdens de reparatie van uw Hardware mits anders is afgesproken. We zullen redelijke inspanningen verrichten om uw Hardware te repareren binnen 30 dagen nadat u het probleem hebt gemeld, maar het is mogelijk dat de reparatie langer duurt als gevolg van factoren waarop Connecting Media geen invloed heeft. In het geval van defecten aan niet-Connecting Media Producten zal Connecting Media zich in redelijkheid inspannen om uw apparatuur te laten repareren volgens de voorwaarden van de betreffende fabrieksgarantie door deze naar de desbetreffende fabrikant door te sturen.

10.3 Garantieservice ophalen en brengen voor Hardware

Indien uw Hardware binnen de garantieperiode een defect vertoont en u in het land bent waar wij de Hardware geleverd hebben toen u deze kocht, zullen wij u, indien de aard van het defect dit vereist, bezoeken en de Hardware ophalen ter reparatie. Om van deze dienst gebruik te maken dient u ons te bellen op het nummer genoemd in onderstaande paragraaf 10.5. Naar aanleiding van uw telefoontje of binnen één Werkdag nadat u een defect heeft gerapporteerd, zullen wij trachten een diagnose te stellen voor het defect en u berichten wat wij zullen doen.

Indien uw Hardware binnen de garantieperiode een defect vertoont en u buiten het land bent waar wij de Hardware geleverd hebben toen u deze kocht, maar binnen het Gebied, dient u ons te bellen en zullen wij u aangeven hoe uw Hardware kan worden gerepareerd.

10.4 Algemeen

Voordat u ten aanzien van uw Hardware aanspraak maakt op de garantieservice, dient u zelf zorg te dragen voor een reservekopie van de systeemsoftware, de applicatiesoftware en alle gegevens. Eventuele wachtwoorden dient u uit te schakelen. Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor het na de reparatie opnieuw installeren van de bedoelde programmatuur, gegevens en wachtwoorden. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor verlies van gegevens als gevolg van de garantieservice.

Indien u ons wilt bellen met betrekking tot uw recht op garantie dient u dit te doen op Werkdagen tussen 8:30 en 17:30 onder vermelding van uw klantnummer of factuur nummer. Het telefoonnummer voor garantieservice zal per post aan u gestuurd worden nadat uw Producten zijn afgeleverd. De kosten van telefoongesprekken die u naar ons doet komen, zijn voor uw rekening, volgens uw nationale tarief.

10.5 Beperkingen

Noch de garantie voor ophalen en brengen, noch de garantie voor Hardware dekt:

schade veroorzaakt door een ongeluk, verkeerd gebruik of verwaarlozing;

schade veroorzaakt door blootstelling van de Hardware aan een ongeschikte omgeving (inclusief maar niet beperkt tot buitengewone temperaturen of vochtigheid, ongewone fysieke of elektrische spanning, het uitvallen of fluctueren van elektriciteit, bliksem, statische elektriciteit of vuur);

schade veroorzaakt door onderhoud of verandering aan de Hardware door een ander dan Connecting Media of een Apple Authorised Service Provider;

het herstellen en/of terugplaatsen van programmatuur en data;

enige verandering aangebracht aan de Hardware die vereist is door wetgeving die na de aankoopdatum (de datum van uw Factuur) in werking is getreden; of

Hardware waarvan het serienummer is verwijderd of waarbij het serienummer is bewerkt of vervangen.

Indien we tijdens de reparatie ontdekken dat uw Hardware niet in aanmerking komt voor de garantieservice, bent u, ter keuze van ons, mogelijk aansprakelijk voor de kosten van het ophalen en terugbrengen.

INDIEN U CONSUMENT BENT, HEEFT DEZE GARANTIE SLECHTS EEN AANVULLENDE WERKING. DEZE GARANTIE SLUIT DE RECHTEN DIE U OP BASIS VAN DE WET HEEFT NIET UIT.

 1. Onze aansprakelijkheid

11.1 Indien u Consument bent, heeft enige beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in de Overeenkomst slechts gelding voorzover deze niet in strijd is met regels van dwingend recht. Indien u geen Consument bent gelden de volgende regels:

11.1.1 In deze algemene voorwaarden staan onze verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot de levering van de Producten (en uitvoering van telefonische ondersteuning en garantieservice) uitputtend vermeld;

11.1.2 Wij zijn niet gebonden aan garanties en voorwaarden die niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst zijn vermeld; en

11.1.3 Wij sluiten hierdoor uitdrukkelijk de toepasselijkheid uit van alle garanties met betrekking tot de Producten of Diensten die eventueel op grond van de wet, verkeersopvattingen of gewoonte (inclusief, maar niet beperkt tot die ten aanzien van kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel, redelijke zorg en vakmanschap) deel zouden kunnen uitmaken van de Overeenkomst. In het bijzonder is Apple er niet verantwoordelijk voor dat de Producten geschikt zijn voor uw doeleinden.

11.2 De Overeenkomst zal in geen geval onze aansprakelijkheid uitsluiten voor schade wegens dood of lichamelijk letsel veroorzaakt door opzet of grove schuld van Apple, of voor fraude.

11.3 Met inachtneming van artikel 11.2 zijn wij niet aansprakelijk op grond van deze Overeenkomst voor verlies van inkomen, van winst, van contracten, van gegevens of voor enige andere indirecte of vervolgschade, die voortvloeit uit onrechtmatige daad, (met inbegrip van nalatigheid) wanprestatie of anderszins.

11.4 Met inachtneming van artikel 11.2 is in alle gevallen onze totale aansprakelijkheid op grond van deze Overeenkomst - ongeacht of zij voortvloeit uit wanprestatie, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of anderszins - beperkt tot het bedrag dat u voor de betreffende Product(en) en/of Diensten betaald heeft.

 1. Contact opnemen met ConnectingMedia

U kunt contact met ons opnemen:

 • per telefoon op nummer 035-7726832 tussen 9.00 en 17.00 uur op Werkdagen;

 • per email op sales@connectingmedia.nl

Indien u contact met ons opneemt in verband met een door u geplaatste Bestelling, dient u uw Web Bestelnummer of factuur nummer te noemen.

 1. Exportcontrole

U stemt ermee in om aan alle Exportwetten te voldoen. U stemt ermee in om (i) geen Producten te exporteren naar enig land in strijd met enige Exportwet, en (ii) geen Producten te exporteren naar een land waarvoor een exportvergunning of een andere overheidsgoedkeuring is vereist, zonder dat u eerst over alle noodzakelijke vergunningen of andere goedkeuringen beschikt. U garandeert dat u zich niet bevindt in, onder controle staat van, de nationaliteit bezit van of ingezetene bent van enig land waarnaar export van Producten verboden is door een Exportwet.

 1. Gegevensbescherming

Wanneer u uw Bestelling plaatst, zullen wij de gegevens vermeld op uw Bestelformulier opslaan, verwerken en gebruiken, teneinde uw Bestelling te verwerken. Een deel van de informatie die u ons verstrekt zal worden doorgegeven aan de bedrijven die wij inschakelen voor de verzending van Producten aan u. Bovendien zal, indien u om financiering hebt verzocht om de bestelde Producten mee te betalen, een deel van de informatie die u ons verstrekt worden doorgegeven aan de bedrijven die financiering voor uw aankoop bieden. Indien u dit bij het plaatsen van uw bestelling aangeeft op het daartoe bestemde gedeelte van het Bestelformulier, gaat u er eveneens mee akkoord dat wij deze gegevens aan andere bedrijven binnen de Apple Groep of bedrijven waarvan de producten te koop zijn in de Apple Store doorgeven teneinde u op gezette tijden van informatie te voorzien over andere, voor u interessante, producten en diensten. Indien u niet akkoord gaat met het doorgeven van deze gegevens aan zulke bedrijven teneinde u te voorzien van informatie over andere producten en diensten van Apple of derden, dient u dit aan te geven op het daartoe bestemde gedeelte op het Bestelformulier. Op uw schriftelijk verzoek verstrekken wij u een kopie van uw persoonlijke gegevens die wij in ons bestand hebben. Wij behouden ons het recht voor om u de administratiekosten van een dergelijk verzoek in rekening te brengen. Indien uw persoonlijke gegevens die wij in ons bestand hebben onjuist zijn, corrigeren wij deze op uw schriftelijk verzoek.

 1. Overmacht

Wij zullen ons tot het uiterste inspannen om onze verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen of verzuim indien zulke vertraging of verzuim het gevolg is van omstandigheden die ons redelijkerwijs niet kunnen worden aangerekend. In geval van een vertraging zullen wij onze verplichtingen zo snel als redelijk mogelijk is nakomen.

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie betreffende geschillen

Wij zullen eventuele geschillen snel en efficiënt trachten op te lossen. Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij met een geschil omgaan en een gerechtelijke procedure wilt beginnen, dient u dit te doen bij de bevoegde rechter in Nederland. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 1. Algemeen

17.1 Indien door u of ons wordt nagelaten enige voorwaarde van deze Overeenkomst af te dwingen, is dit nalaten niet aan te merken als een afstand van recht. Dit nalaten beïnvloedt derhalve op geen enkele wijze het recht om die voorwaarde later af te dwingen.

17.2 Indien enige bepaling van de Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is, zal deze ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid niet met zich meebrengen dat de overige bepalingen van de Overeenkomst eveneens ongeldig dan wel niet-afdwingbaar zijn.

 1. Gedefinieerde termen

18.1 In deze algemene voorwaarden betekent:

"Accessoires" enig bijkomstig Product, zoals een mousepad of een tas behorende bij een laptop of telefoon;

"Apple Authorized Service Provider" een dienstverlener die door Apple is geautoriseerd om garantieservice te verlenen;

"Overeenkomst" deze algemene voorwaarden samen met uw Orderbevestiging;

"Consument" de koper van Producten die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf;

"Exportwetten" alle regelgeving van de Verenigde Staten, Brazilië, de Europese Unie en Nederland, toepasselijk op de export, herexport, overdracht en wederverkoop van Producten;

"Hardware" elk Product van het merk Apple, Bella keyboard, dat niet als Software, Diensten of een Accessoire is aan te merken;

"Factuur" de factuur die wij u hebben doen toekomen en waarop de prijs van de Producten vermeld staat;

"Bestelling" de bestelling die door u is geplaatst in overeenstemming met deze algemene voorwaarden;

"Orderbevestiging" de door ons gestuurde orderbevestiging die acceptatie van uw Bestelling aangeeft;

"Product" elk product dat is opgenomen in de Connecting Media StreamStore en waarvan wij zijn overeengekomen dat wij dit aan u zullen leveren onder deze voorwaarden, waaronder ook Diensten begrepen kunnen zijn;

“Diensten" alle betaalde of andere diensten (behalve garantie en de telefonische ondersteuning) zoals genoemd op de Connecting Media StreamStore die wij u verlenen onder deze algemene voorwaarden;

""Software" elk Product dat software is, inclusief maar niet beperkt tot operating systemen, gebundelde software en stand-alone software en downloadbare software;

“Gebied” de landen Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk (alleen het vasteland), Duitsland, Ierland, Italië, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Spanje (alleen het vasteland), Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk;

“Web Bestelnummer” het bestelnummer dat wij aan u verstrekken;

"Werkdag" alle dagen behalve zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen in Nederland.

18.2 Connecting Media VOF , Nederlands bedrijf dat ingeschreven staat bij de kamer van koophandel “De veluwe & Twente” onder nummer 32052977 en gevestigd is aan de Mozartlaan 25U te Hilversum, Postcode 1217 CM, Telefoon nummer +31 848319869, Email: info@connectingmedia.nl.